ORGANIZATION

Institutions

Ministry of Education and Science
Union of Chemists in Bulgaria
Federation of the Scientific Engineering Unions in Bulgaria
Union of Scientists in Bulgaria
Bulgarian Academy of Sciences
St. Kliment Ohridski University of Sofia
University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia
Paisiy Hilendarski University of Plovdiv
Prof. Dr. Asen Zlatarov University of Burgas
Konstantin Preslavski University of Shumen
Neofit Rilski Southwest University of Blagoevgrad
University of Food Technologies, Plovdiv
Agrarian University, Plovdiv

 
Honorary committee

N. Denkov, K. Hadjiivanov, I. G. Ivanov, I. Juchnovski, Ch. Tsvetanov
 
Scientific committee

Chairman: D. L. Tsalev

Members:

Ch. Balarew, V. Bankova, M. Bogdanov, E. Boiadjieva, M. Bojinov,  V. Bojinov, V. Dimitrov, N. Dishovski, G. Kadinov, D. Kashchiev, M. Kirova,
S. Nenkova, L. Petrov, I. Pojarlieff, I. Rashkov, E. Slavcheva, T. Spassov, S. Stoilov, R. Stoyanova, A. Tafrova-Grigorova, S. Terzieva-Zhelyazkova,
B. Toshev, I. Valchev, E. Vasileva, E. Zhecheva


Organizing committee

Chairman: V. Beshkov
Scientific secretaries: Ch. Bonev, I. Havezov
Secretaries: A. Kamusheva, V. Neychev
Member: V. Pandzherova

 
Conference organizer

Company for International Meetings Ltd. (http://www.cim.bg)